• Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice

  • Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice

  • Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice

  • Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice

Identifikační údaje

Název stavby: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH na pozemku pč. 2431/8 v kú. Dačice

Místo stavby: pč. 2431/8 – kú. Dačice 624403

Investor: Město Dačice, Krajířova 27, 380 01 Dačice I

Projektant: f-plan, spol. s r. o., náměstí Míru 460, 378 81 Slavonice

Zahájení výstavby: 2017

447

Zastavěná plocha (m2)

2 820

Obestavěný prostor (m3)

29 x 16 x 7

Rozměry stavby (m)

8

8 mužů (2 družstva po 4 mužích)

Umístění stavby

Pozemek pč. 2431/8 v kú. Dačice se nachází podél silnice z Dačic směrem na Studenou a navazuje na stávající areál hasičské zbrojnice HZS Jihočeského kraje. Parcela má tvar lichoběžníku o výměře 4677 m2 a je téměř rovinatá, plochu tvoří zemědělská půda a je součástí velkého pole. Pozemek je přímo přístupný z přilehlé silnice.

Pozemek se nachází mimo zastavěné území města, v sousedství se nachází areál HZS Jihočeského kraje, čili stavba stejného charakteru a provozu, jiné stavby se v okolí nenachází.

Prostorově je objekt umístěný zhruba do středu pozemku s ohledem na ochranná pásma technické infrastruktury a sousední pozemky.

Architektonicky se jedná o jeden samostatný objekt, přičemž část administrativní je řešena formou vnitřní vestavby. Celek je dvoupodlažní nepodsklepená stavba, obdélníkového půdorysu, zastřešení je sedlovou střechou.

Dispoziční a provozní řešení

Provozně je objekt rozdělen na část administrativní a část garáže, architektonicky se jedná o jednu budovu, administrativní část je řešena formou dvoupodlažní vestavby ve dvou krajních modulech.

Objekt je obdélníkového půdorysu délky 28,63 m a šířky 15,63 m, zastřešení je sedlovou střechou se sklonem 15,0° a dvěma štíty. Výška hřebene je 7,02 m od podlahy přízemí.

Hlavní vstup do administrativní části je na SZ průčelí, hned vedle je vstup do kotelny, která je její součástí. Za hlavním vstupem je zádveří a pak následuje chodba se schodištěm do patra. V přízemí jsou umístěny šatny a na ně navazující sociální zázemí, kancelář, sklad hadic a ostatního příslušenství a kotelna. Ve 2.NP je zasedací místnost, malá kuchyňka a 2 sklady.

Garáže jsou jeden velký prostor pro umístění zásahových vozidel a dalšího příslušenství. Výjezd je čtyřmi průmyslovými vraty na stejném průčelí, jako je hlavní vstup do budovy. Garáže jsou spojené s administrativní částí dveřmi, na JZ štítové stěně je únikový východ.

Nosná konstrukce objektu

Jedná se o sedlovou rámovou konstrukci s mezipatrem. Rozpon konstrukce je 15,32 m, výška v rámovém rohu 4,68 m, výška ve vrcholu 6,73 m. Sklon střechy činí cca 15°.

Modulové vzdálenosti jsou: 2x 4,5 m, 5,0 m, 2x 4,5 m, 5,0 m; celková délka 28,0 m.

Podélná stabilita konstrukce je zajištěna rozpěrnými trubkami, které jsou doplněny ztužujícími táhly, ve střeše ve druhém a šestém poli. Stěnová ztužidla jsou provedena z napínacích táhel a ze čtvercových trubek. V konstrukci je dále provedeno okapové ztužidlo.

Uložení sloupů je kloubové, sloupy jsou navrženy z profilů HEA 180, HEA 220 a HEA 200. Vazníky jsou navrženy z profilů IPE 200 a IPE 270 s náběhy.

Vazníky jsou v rámech mezi administrativou a garážemi a ve štítě u administrativy podepřeny mezilehlými sloupy.

Průvlaky jsou navrženy z profilů HEA 200, stropnice jsou navrženy z profilů IPE 200. Výměny jsou navrženy z profilů HEA 200.

Použité materiály

Objekt bude založen na železobetonových dvoustupňových pasech. Nosná konstrukce objektu je tvořena nosníky HEA a IPE.

Konstrukce podlahy v garážích bude tvořena z gletovaného drátkobetonu, v administrační části bude nášlapná vrstva tvořena keramickou dlažbou. Podhledy pod stropem 1.NP a střechou 2.NP budou tvořeny protipožárním SDK podhledem.

Soklové zdivo objektu bude z pórobetonových tvárnic, z vnější strany bude sokl obložen perimetrickými deskami. Opláštění stěn po obvodu celého objektu bude sendvičovými PUR/PIR panely. Příčky v 1.NP budou tvořeny pórobetonovými příčkovkami, ve 2.NP budou příčky ze sádrokartonu. Ocelová nosná konstrukce haly bude v interiéru obezděna pórobetonem.

Střešní plášť bude tvořen sendvičovými PUR/PIR panely.

Mezi 1.NP a 2.NP bude v administrativní části vybudováno železobetonové samonosné schodiště. Schodiště bude dvouramenné. Schodiště bude opatřeno ocelovým zábradlím s dřevěným madlem a madlem na zdi.

Okenní výplně budou plastová okna zasklená izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře budou dřevěné. Dveřní výplně v obvodové konstrukci budou shodných vlastností jako okenní výplně. Vrata do garáží budou sekční na el. pohon. První vrata u administrační části budou včetně integrovaných dveří.

Veškeré klempířské prvky – dešťové žlaby, svody, oplechování oken, parapet podezdívky z exteriéru a oplechování komínu – budou provedeny z hliníkového plechu s nátěrem.

Kolem stavby bude v místech ve styku se zatravněnými a nezpevněnými plochami vytvořen okapový chodník.

Barevné řešení

Střešní krytina: signální šedá RAL 7004

Obvodový plášť: dopravní červená RAL 3020

Sokl. hnědá 7013

Sušák: dopravní červená RAL 3020

Okenní výplně ext.: bílá

Vrata a dveře ext.: dopravní červená RAL 3020

Klempířské prvky (oplechování rohů, parapety, dešťové svody): bílá RAL 9010

Venkovní úpravy

Před budovou hasičské zbrojnice bude zpevněná plocha doplněná chodníky, parkovacími stáními (5x kolmé stání, 1x vyhrazené stání pro osoby s omez. schopností pohybu) a stáním pro oplach techniky po zásahu.

Zpevněné plochy jsou navrženy z asfaltového betonu, chodníky z betonové zámkové dlažby.

Oplocení areálu bude provedeno z poplastovaného pletiva s podhrabovými deskami. Celková výška oplocení bude 1,75 m.

Podél západního a severního oplocení bude vysázeno celkem 70 kusů smrku ztepilého.

3D vizualizace stavby

3D vizualizace byla zpracována na základě prováděcí projektové dokumentace.

Vzhledem k stupni projektové dokumentace tak nebylo zapotřebí si některé prvky domýšlet, na druhou stranu ale nebylo možné si některé věci „zjednodušovat“, jelikož byly samotným projektem přesně stanoveny. Už z toho důvodu je stavba „3D originál“ – kromě stafáže (auta a vegetace) je vše modelováno na míru pro danou stavbu.

© Copyright - Pavel Kohout - Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu autora zakázáno! - Enfold Theme by Kriesi
error: Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu autora zakázáno!